Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

Účelová dotace z FRB

Zastupitelstvo obce Chlebičov se svém volebním programu do roku 2022 zavázalo, že zachová stávající Fond rozvoje bydlení, tedy poskytování bezúročných finančních půjček občanům za účelem stavby či rekonstrukce a ekologizace domovů. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc (NFV) mohou být pouze majitelé nemovitostí, na kterých budou stavební úpravy probíhat. Výběr z žadatelů provádí zastupitelstvo, a to podle stanovených kritérií pro hodnocení žádostí.

Poskytování půjček se řídí pevnými pravidly (podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. ve znění pozdějších novel) a půjčky jsou poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy. Veškeré informace můžete najít zde, na stránkách obce, nebo přímo na Obecním úřadě v Chlebičově.

Rok 2023: termín odevzdání do 31. 3. 2023     

Program NFV z FRB r. 2023 (183.26 kB) PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI (113.39 kB)
Rozsah účelu NFV pro rok 2023 (116.83 kB) Kritéria pro hodnocení žádostí rok 2023 (112.29 kB)
Žádost rok 2023 - 1 vlastník (136.01 kB) Žádost rok 2023 - manželé, spoluvlastníci (159.42 kB)
Čestné prohlášení k žádosti (107.83 kB) Potvrzení příjmů (115.94 kB)
Dohoda ručitel - 1 vlastník (110.26 kB) Dohoda ručitel - manželé, spoluvlastníci (110.57 kB)

  
 

Rok 2022: termín odevzdání do 31. 3. 2022     PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Zásady tvorby a čerpání NFV z FRB 2022 Program NFV z FRB r. 2022
Rozsah účelu NFV pro rok 2022  Kritéria pro hodnocení žádostí rok 2022 
Žádost rok 2022 - 1 vlastník  Žádost rok 2022 - manželé, spoluvlastníci 
Čestné prohlášení k žádosti  Potvrzení 
Dohoda ručitel - 1 vlastník  Dohoda ručitel - manželé, spoluvlastníci 

 


Účelová dotace spolkům

Obec Chlebičov každoročně podporuje spolkovou činnost. 
Spolky mohou podávat žádosti prostřednictvím formulářů:

Žádost o poskytnutí dotace 

Příloha k žádosti - ekonomické shrnutí 

Toto ekonomické shrnutí je důležitým podkladem pro následnou finanční kontrolu, údaje uvedené v tomto shrnutí budou brány jako závazné ukazatele pro hodnocení čerpání dotace.

Nově je nutné podávat s žádostí i výpis z evidence skutečných majitelů:

http://www.chlebicov.cz/obec/aktuality/upozorneni-zadatelum-o-dotaci-ci-nfv-spolky-pravnicke-osoby-1217cs.html

Pro doložení údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 téhož zákona, u právnických osob v právní formě:

 • nadace nebo nadačního fondu,

 • ústavu,

 • obecně prospěšné společnosti,

 • spolku nebo pobočného spolku,

 • zájmového sdružení právnických osob,

 • mezinárodní nevládní organizace, a

 • školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

 

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace - 4. výzva

Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny provést dotazníkové šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. V Moravskoslezském kraji realizujeme toto šetření formou on-line formuláře, na který najdete odkaz zdehttps://1url.cz/@kotliky4.  Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář vyplňte. Tento formulář můžete vyplnit do 31.12.2021

 

Více informací: ZDE

                             ZDE

                                                                                                                                                                                                                                                            

Vyhlášení programu na poskytování kotlíkových půjček

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

Moravskoslezský kraj realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 projekt Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva. Cílem programu je zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, a to prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nové, ekologické zdroje tepla.

Obec Chlebičov chce pomoci občanům k překlenutí období mezi schválením dotace poskytnuté v rámci dotačního programu a jejím následným vyplacením ze strany Moravskoslezského kraje (dále ,,MSK“) a vydává Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu obce Chlebičov v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva).

Výzva č. 1_2019
Žádost - Výzva č. 1_2019
Přílohy k Žádosti - Výzva č. 1 2019
Dodatek č. 1 k Výzvě č. 1/2019

Aktuální informace pro občany zde.

 


Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6932 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

 • Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Žádosti o dotaci je možné zaslat také poštou.
 • Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.
 • Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje. Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
   
 1. kotel na pevná paliva,
 2. tepelné čerpadlo,
 3. plynový kondenzační kotel.
   
 • Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným zdrojům tepla, i instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a „mikro“ energetická opatření.
 • Dotace bude poskytnuta pouze na ty zdroje tepla, které budou do data předložení závěrečného vyúčtování zapsány v seznamu registrovaných výrobků.
 • Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
 • Výše podpory (závisí na typu nového kotle): 70 % – 80 % způsobilých výdajů + 5% navýšení za území se znečištěným ovzduším + 5% navýšení z vlastních prostředků MSK. Maximální výše způsobilých výdajů činí 150 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 12. zasedání dne 3. 12. 2015 schválilo zapojení obce Chlebičov do spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkově uznatelných výdajů.

Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 12. zasedání dne 3. 12. 2015 schválilo zapojení obce Chlebičov do spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkově uznatelných výdajů.
 

Kontakt:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Obec Chlebičov
Mgr. Jan Smiga Ing. Zuzana Kašná
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu starostka obce
tel. č.: 595 622 319 tel. č.: 553 764 560
e-mail: jan.smiga@msk.cz e-mail: starosta@chlebicov.cz  


Nová vlna kotlíkových dotací:
Informace o výši dotace a podporovaných kotlích se dovíte v přiloženém letáku zde.
 

Bližší informace:

 

Důležité odkazy a informace: