Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec Chlebičov, se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČO 00533947, jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 1. Osobní údaje obec Chlebičov zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.
 3. Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Pokud obec Chlebičov zpracovává osobní údaje subjektu údajů, má fyzická osoba tato práva:

 • právo na přístup (čl. 15 nařízení, str. 43),
 • právo na opravu (čl. 16 nařízení, str. 43),
 • právo na výmaz (čl. 17 nařízení, str. 43–44),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení, str. 44–45),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení, str. 45),
 • právo vznést námitku (čl. 21 nařízení, str. 45–46)
 • právo podat stížnost (čl. 77 nařízení, str. 80),
 • právo na odvolání souhlasu (čl. 7, odst. 3 nařízení, str. 37),
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování:

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů. Pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů podmíněno předchozím souhlasem se zpracováním, má subjekt údajů právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svá práva vůči obci Chlebičov uplatňuje subjekt údajů cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nařízení ke stažení na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

 

Podání žádosti dle GDPR

Obec Chlebičov poskytuje informace žadateli na základě žádosti.

Žádost může být podána:

 • datovou schránkou, ID datové schránky: 9xvazan,
 • e-mailem (je nutné žádost opatřit elektronickým podpisem) na adresu: obec@chlebicov.cz, 
 • v listinné podobě poštou (vlastnoruční podpis),
 • telefonicky na čísle tel. č.: 553 764 560,
 • osobně na Obecním úřadě Chlebičov (doklad totožnosti).

Náležitosti žádosti: 

V žádosti je nutné uvést následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a co se požaduje.

Lhůty pro vyřízení: 

Naplnění práv bude provedeno do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je možné prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv prodloužení bude subjekt údajů informován. Informace, sdělení a úkony k uplatnění práv podle GDPR jsou vyřizovány bezplatně.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: